Polityka prywatności

Polityka prywatności K2 Hotel Sp. z o.o. sp.k. – AC by Marriott Wrocław

obowiązująca od dnia 05 lipca 2019 r.

 

Niniejsza polityka prywatności jest dostosowana do standardów RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej określone jako RODO).

 

ADMINISTRATOR

Administratorem strony internetowej www.acmarriottwroclaw.pl (dalej: Strona lub Strona internetowa) oraz danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa poniżej jest K2 Hotel Sp. z o.o. sp.k. – AC by Marriott Wrocław, Plac Wolności 10, 50-071 Wrocław, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 630824, NIP 8971810533, REGON 361925876 (dalej jako: Administrator, Hotel lub AC by Marriott Wrocław).

 

Grupa Marriott – Marriott International Inc. z siedzibą w 10400 Fernwood Road Bethesda, MD 20817 USA, który jest właścicielem ogólnoświatowej sieci hoteli Marriott oraz jej spółki zależne. Grupa Marriott stanowi odrębnego administratora danych osobowych w rozumieniu RODO. Polityka prywatności Grupy Marriott dostępna jest pod adresem: https://www.marriott.com/about/privacy.mi.

 

KONTAKT

Kontakt z Administratorem można nawiązać wysyłając list na adres: Plac Wolności 10, 50-071 Wrocław lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: ado@acmarriottwroclaw.pl, przy czym rekomendowanym sposobem nawiązania kontaktu jest wysłanie wiadomości mailowej.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWY I ODBIORCY DANYCH

 

REZERWACJA USŁUGI HOTELOWEJ

 

Rezerwacja pokoju w AC by Marriott Wrocław za pomocą strony internetowej www.acmarriottwroclaw.pl wiąże się z przekierowaniem na stronę internetową Grupy Marriott, przy czym dane podane w toku rezerwacji trafiają również do systemu rezerwacji AC by Marriott Wrocław.

 

Formularz rezerwacyjny obligatoryjnie wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane dotyczące karty płatniczej.

 

Rezerwacji może Pani/Pan dokonać również telefoniczne lub za pośrednictwem maila: ado@acmarriottwroclaw.pl.

 

Dane pozyskane w toku rezerwacji będą przetwarzane przez AC by Marriott Wrocław w celu: rezerwacji, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich (jeżeli będzie Pani/Pan stroną tej umowy), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających z przepisów prawa podatkowego i finansowego – o ile rezerwacja wiąże się z pobraniem od Pani/Pana jakiejkolwiek opłaty) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są: rezerwacja pokoju hotelowego dla osoby trzeciej (np. rezerwacja pokoju dla pracownika, której dokonuje pracodawca), podwyższanie jakości i personalizacja usług, cele archiwalne i statystyczne Administratora, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, w tym rozpatrywanie reklamacji i skarg.

 

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. 6 ust. 1 lit. b RODO – rezerwacja, zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich z Administratorem, jeżeli będzie Pani/Pan stroną tej umowy,
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wystawienie faktury, innych dokumentów księgowych, przechowywanie tej dokumentacji – o ile rezerwacja wiąże się z pobraniem od Pani/Pana jakiejkolwiek opłaty),
 3. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wymienionych powyżej.

 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania rezerwacji, zawarcia i realizacji umowy, a po upływie tego okresu – przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów wynikających z w/w umowy), chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

 

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane: Grupie Marriott, dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora, bankowi obsługującemu płatności, ewentualnie także przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę prawną.

 

Podanie danych jest warunkiem dokonania rezerwacji. Brak podania danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

 

MELDUNEK GOŚCIA HOTELOWEGO

 

Na etapie meldunku gościa hotelowego, Administrator pozyskuje następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, firma, narodowość, numer paszportu, adres zamieszkania.

 

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich (jeżeli będzie Pani/Pan stroną tej umowy), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających z przepisów prawa podatkowego, finansowego i sprawozdawczego) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są: zameldowanie w pokoju gościa hotelowego, który nie jest stroną umowy o świadczenie usług hotelarskich, podwyższanie jakości i personalizacja usług, badanie satysfakcji, cele archiwalne i statystyczne Administratora, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, w tym rozpatrywanie reklamacji i skarg.

 

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich z Administratorem, jeżeli będzie Pani/Pan stroną tej umowy,
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wystawienie faktury, innych dokumentów księgowych, przechowywanie tej dokumentacji, obowiązki sprawozdawcze do GUS-u),
 3. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wymienionych powyżej.

 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po upływie tego okresu – przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów wynikających z w/w umowy), chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem, w tym – wystawienia faktury za świadczone usługi.

 

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane: Grupie Marriott, dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora, bankowi obsługującemu płatności, przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę prawną lub ubezpieczeniową (w przypadku podniesienia przez Panią/Pana roszczeń lub wystąpienia takich roszczeń po stronie Administratora), a w przypadku kierowania do Pani/Pana korespondencji – firmom kurierskim/ Poczcie Polskiej.

 

KORZYSTANIE Z USŁUG SPA

 

Korzystanie z usług SPA wiąże się z koniecznością podania następujących danych: imię i nazwisko, adres, numer pokoju, wiek, płeć, numer telefonu, rodzaj zabiegu oraz dane o stanie zdrowia, zalecenia i przeciwwskazania do przeprowadzania zabiegów odnowy biologicznej.

 

Dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu, numeru pokoju, wieku, płci, numeru telefonu, rodzaju zabiegu będą przetwarzane w celu realizacji usługi, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających z przepisów prawa podatkowego i finansowego) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są: podwyższanie jakości i personalizacja usług, badanie satysfakcji, cele archiwalne i statystyczne Administratora, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, w tym rozpatrywanie reklamacji i skarg.

 

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług odnowy biologicznej,
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wystawienie faktury, innych dokumentów księgowych, przechowywanie tej dokumentacji),
 3. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wymienionych powyżej.

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem, w tym – wystawienia faktury za świadczone usługi.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: wykonawcy usługi SPA, Grupie Marriott, dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora, przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę prawną lub ubezpieczeniową (w przypadku podniesienia przez Panią/Pana roszczeń lub wystąpienia takich roszczeń po stronie Administratora), a w przypadku kierowania do Pani/Pana korespondencji – firmom kurierskim/ Poczcie Polskiej.

 

Dane o stanie zdrowia, zalecenia i przeciwwskazania do przeprowadzania zabiegów odnowy biologicznej będą przetwarzane w celu realizacji usługi w związku z zawartą umową o świadczenie usług odnowy biologicznej, a ewentualnie także w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym rozpatrywania reklamacji i skarg.

 

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. 9 ust. 2 lit. a RODO – Pani/Pana zgoda,
 2. 9 ust. 2 lit. f RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

 

W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych o stanie zdrowia, z uwagi na Pani/Pana bezpieczeństwo, może uniemożliwiać realizację usługi odnowy biologicznej.

 

Pani/Pana dane o stanie zdrowia, zalecenia i przeciwwskazania mogą być przekazywane: wykonawcy usługi SPA, dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora oraz przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę prawną lub ubezpieczeniową (w przypadku podniesienia przez Panią/Pana roszczeń lub wystąpienia takich roszczeń po stronie Administratora, jeżeli zachodzi ku temu właściwa podstawa prawna).

 

OBSŁUGA IMPREZ – PRZYJĘCIA RODZINNE

 

Jeżeli organizuje Pani/ Pan uroczystość rodzinną w AC by Marriott Wrocław (np. wesele, chrzciny), Administrator może pozyskać od Pani/ Pana następujące dane: – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail oraz numer dowodu osobistego i numer PESEL.

 

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o organizację przyjęcia, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających z przepisów prawa podatkowego, finansowego lub sprawozdawczego) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są: zameldowanie w pokoju gościa hotelowego, który nie jest stroną umowy o świadczenie usług hotelarskich (o ile umowa o organizację przyjęcia rodzinnego wiąże się z zapewnieniem noclegu), podwyższanie jakości i personalizacja usług, badanie satysfakcji, cele archiwalne i statystyczne Administratora, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, w tym rozpatrywanie reklamacji i skarg.

 

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja umowy z Administratorem o organizację przyjęcia,
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wystawienie faktury, innych dokumentów księgowych, przechowywanie tej dokumentacji,
 3. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wymienionych powyżej.

 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po upływie tego okresu – przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów wynikających z w/w umowy), chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: Grupie dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora, przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę prawną lub ubezpieczeniową (w przypadku podniesienia przez Panią/Pana roszczeń lub wystąpienia takich roszczeń po stronie Administratora), a w przypadku kierowania do Pani/Pana korespondencji – firmom kurierskim/ Poczcie Polskiej.

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem, w tym – wystawienia faktury za świadczone usługi.

 

W przypadku organizacji przyjęcia, Administrator pozyskuje dane uczestników tylko w przypadku, gdy jest ona połączona z noclegiem gości w AC by Marriott Wrocław. Administrator pozyskuje wówczas jedynie imię i nazwisko gościa, w celu zameldowania go we właściwym pokoju.

 

WSPÓŁPRACA BIZNESOWA – KONFERENCJE, IMPREZY FIRMOWE

 

Jeżeli organizuje Pani/ Pan konferencję lub imprezę firmową w AC by Marriott Wrocław, Administrator pozyskuje od Pani/ Pana dane kontaktowe oraz dane niezbędne do wystawienia faktury.

 

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy biznesowej np. o organizację konferencji lub imprezy firmowej (w przypadku strony tej umowy), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających z przepisów prawa podatkowego i finansowego) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są: przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jako osoby odpowiedzialnej za organizację konferencji lub innej imprezy firmowej, podwyższanie jakości i personalizacja usług, badanie satysfakcji, cele archiwalne i statystyczne Administratora, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, w tym rozpatrywanie reklamacji i skarg.

 

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja umowy z Administratorem o organizację konferencji/ imprezy firmowej – w przypadku strony tej umowy,
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wystawienie faktury, innych dokumentów księgowych, przechowywanie tej dokumentacji),
 3. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wymienionych powyżej.

 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po upływie tego okresu – przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów wynikających z w/w umowy), chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: Grupie Marriott, dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora, przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę prawną lub ubezpieczeniową (w przypadku podniesienia przez Panią/Pana roszczeń lub wystąpienia takich roszczeń po stronie Administratora), a w przypadku kierowania do Pani/Pana korespondencji – firmom kurierskim/ Poczcie Polskiej.

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem, w tym – wystawienia faktury.

 

W przypadku współpracy biznesowej, np. w celu organizacji konferencji/ imprezy firmowej, Administrator pozyskuje dane uczestników imprezy tylko w przypadku, gdy jest ona połączona z noclegiem gości w pokojach hotelowych AC by Marriott Wrocław. Administrator pozyskuje wówczas jedynie imię i nazwisko gościa, w celu zameldowania go we właściwym pokoju.

 

IMPREZY ORGANIZOWANE W HOTELU – WIZERUNEK

 

Podczas imprez kulturalnych organizowanych w AC by Marriott Wrocław (takich jak wernisaż, live cooking, urodziny Hotelu), wykonywane są zdjęcia, które są następnie rozpowszechniane w materiałach promocyjnych, na Stronie internetowej i social media AC by Marriott Wrocław (na fanpage’u na Facebooku, Instagramie). Przed każdym wydarzeniem, Administrator informuje o tym, że udział w danej imprezie wiąże się z wykonywaniem i rozpowszechnianiem zdjęć z wydarzenia.

 

Pani/Pana dane osobowe, tj. wizerunek oraz ewentualnie imię i nazwisko (jeśli oznaczy się Pani/Pan jako uczestnik wydarzenia na zamieszczonych przez Administratora fotografiach) przetwarzane są w celach informacyjnych i promocyjnych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Pani/Pana zgody – w przypadku, gdy wizerunek jest istotny dla fotografii (np. wykonane zdjęcie stanowi portret) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest umieszczenie zdjęć w materiałach promocyjnych i w social media Administratora, tj. w celach informacyjnych i promocyjnych.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora oraz – w przypadku umieszczenia zdjęć w social media Administratora – administratorowi danego portalu (Facebook lub Instagram).

 

MONITORING W HOTELU

 

Administrator stosuje monitoring wizyjny. Monitoring wizyjny obejmuje następujące strefy: wejścia i wyjścia z budynku, bar i restauracja, lobby hotelowe, korytarze, strefa spa i fitness, strefa pracy. Monitoring jest stosowany w celu: zapewnienia bezpieczeństwa personelu, mienia, informacji oraz osób znajdujących się w budynkach Administratora.

 

Podstawą stosowania monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa personelu, mienia, informacji oraz osób znajdujących się w budynkach Administratora.

 

Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany przez okres nieprzekraczający jednego miesiąca od dnia zarejestrowania nagrania. Po upływie tego okresu, co do zasady nagrania obrazu podlegają zniszczeniu. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora lub przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę prawną Administratora.

 

KORESPONDENCJA MAILOWA

 

W każdej chwili może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wysyłając maila do Administratora w sposób automatyczny przekazuje mu Pani/Pan swój adres e-mail, gdyż jest Pani/ Pan nadawcą wiadomości. W treści maila może Pani/Pan przekazać też inne dane osobowe.

 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pozyskanych za pomocą e-maila jest prowadzenie z Panią/Panem korespondencji mailowej, archiwizacja Pani/Pana korespondencji oraz dotycząca jej analiza i statystka.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana maila, archiwizacja korespondencji, analiza i statystyka dotycząca zapytań lub obrona przed roszczeniami/ zarzutami albo dochodzenie takich roszczeń (w zależności od treści maila). Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu, chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

 

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane: Grupie Marriott, dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora, a w zależności od treści maila, także przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę prawną lub ubezpieczeniową.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana maila.

 

DANE DOSTAWCÓW/ OSÓB DO KONTAKTU

 

Jeżeli jest Pani/Pan dostawcą Hotelu lub osobą wyznaczoną do kontaktu w związku z realizacją umowy zawartej z Administratorem, Hotel przetwarza Pani/ Pana dane osobowe takie jak: dane niezbędne do wystawienia faktury oraz służbowe dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).

 

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy (jeżeli jest Pani/ Pan stroną umowy z Hotelem), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających z przepisów prawa podatkowego i finansowego) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są: cele archiwalne i statystyczne, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz – w przypadku wyznaczenia Pani/Pana jako osoby do kontaktu w sytuacji, gdy nie jest Pani/Pan stroną umowy – przetwarzanie danych w celach kontaktowych, na podstawie:

 

 1. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem (jeżeli jest Pani/ Pan stroną umowy),
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wystawienia faktury, innych dokumentów księgowych, wykonania innych obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przez przepisy podatkowo-finansowe),
 3. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są cele archiwalne i statystyczne, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z umową oraz – w przypadku wyznaczenia Pani/Pana jako osoby do kontaktu, w sytuacji, gdy nie jest Pani/Pan stroną umowy – przetwarzanie danych w celach kontaktowych.

 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po upływie tego okresu – przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w tym do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów wynikających z w/w umowy), chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.

 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora oraz kancelarii prawnej, w przypadku zaistnienia lub konieczności obrony przed roszczeniami, a także – w sytuacji kierowania do Pani/Pana korespondencji – firmom kurierskim/ Poczcie Polskiej.

 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

 

NEWSLETTER

 

Jeżeli zapisze się Pani/Pan do newslettera AC by Marriott Wrocław, który może obejmować informacje handlowe Administratora, Administrator będzie przetwarzał w tym celu Pani/ Pana imię i nazwisko oraz adres e-mail.

 

Do wysyłki newslettera, w tym informacji handlowych, potrzeba jest Pani/Pana zgoda na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing bezpośredni Administratora, obejmujący wysyłkę newslettera, w tym informacji handlowych oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub zarzutami. Dane związane z wysyłką newslettera będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (w tym do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów).

 

W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora.

 

PREFERENCJE KLIENTÓW

 

AC by Marriott Wrocław przetwarza informacje o Pani/Pana preferencjach, tj. o Pani/Pana aktywności, wyborach gastronomicznych, zamawianych usługach i udogodnieniach. Katalog przetwarzanych danych obejmuje tylko dane zwykłe. Dane są przetwarzane w celu podwyższania jakości i personalizacji usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: Grupie Marriott, dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora, przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę prawną lub ubezpieczeniową (w przypadku podniesienia przez Panią/Pana roszczeń lub wystąpienia takich roszczeń po stronie Administratora).

 

BADANIE SATYSFAKCJI

 

AC by Marriott Wrocław wykonuje badania satysfakcji poprzez przesłanie ankiet satysfakcji do losowo wybranych klientów. Do wykonania badania niezbędne jest przetwarzanie danych w zakresie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz danych o pobycie. Dane są przetwarzane w celu badania satysfakcji (w tym w celach statystycznych Administratora) i podwyższania jakości usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: Grupie Marriott, dostawcom systemów informatycznych i usług IT Administratora, przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za obsługę prawną lub ubezpieczeniową (w przypadku podniesienia przez Panią/Pana roszczeń lub wystąpienia takich roszczeń po stronie Administratora).

 

ŹRÓDŁA DANYCH

 

Jeżeli nie podała Pani/Pan danych samodzielnie, dane te mogły zostać przekazane Administratorowi przez Grupę Marriott, członka Pani/Pana rodziny, pracownika firmy, w której Pani/Pan pracuje lub innego organizatora Pani/Pana pobytu w AC by Marriott Wrocław lub mogły zostać udostępnione przez zewnętrzny portal internetowy: HRS, Booking, Trip Advisor, Trivago lub Expedia, za pośrednictwem którego dokonywała Pani/Pan rezerwacji lub travel agenta, z którym Pani/Pan współpracuje. Szczegółowe informacje na temat źródła danych uzyska Pani/Pan w recepcji.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Powyżej zostały wskazane cele, podstawy prawne, okresy przetwarzania danych osobowych oraz odbiorcy danych osobowych – odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

 

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez AC by Marriott Wrocław to:

 

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – co do zasady konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która w Pani/Pana ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania (przy czym nie dotyczy to przypadków kiedy Administrator przetwarza dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, np. przy wysyłce newslettera),
 6. prawo do przenoszenia danych – jeżeli Administrator uzyskał dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – o ile podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda,
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Uprawnienia może Pani/Pan realizować zgodnie z zasadami zawartymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z Administratorem wysyłając maila na adres: ado@acmarriottwroclaw.pl.

 

Pani/Pana prawa nie są bezwarunkowe i przysługują Pani/Panu w zależności od okoliczności. Przykładowo – z prawa do przenoszenia danych może Pani/ Pan skorzystać tylko, gdy Administrator uzyskał je na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Bezwzględne jest prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, z którego może Pani/Pan skorzystać zawsze, jeśli uzna, Pani/Pan że ochrona danych osobowych została naruszona przez Administratora.

 

Administrator nie dokonuje profilowania Pani/Pana danych, w tym nie jest wobec Pani/ Pana podejmowana decyzja oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która wywoływałaby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

Administrator przekazuje dane osobowe do Grupy Marriott, co wiąże się z przekazywaniem danych osobowych do USA oraz innych państw spoza UE – szczegółowe informacje dostępne są w Globalne Polityce Prywatności (https://www.marriott.com/about/privacy.mi).

 

PLIKI COOKIES, LOGI SERWERA

 

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania Strony internetowej do Pani/Pana potrzeb. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. smartfonie lub komputerze), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki cookies samodzielnie nie zawierają danych osobowych, które mogłyby Panią/Pana bezpośrednio zidentyfikować, ale zawierają informacje (np. dotyczące Pani/Pana preferencji), które w połączeniu z innymi informacjami o Pani/Panu będą mogły być traktowane jako dane osobowe.

 

Podczas Pani/Pana pierwszej wizyty na stronie internetowej, na dole Strony zostanie Pani/Panu wyświetlona informacja o korzystaniu przez Administratora z plików cookies. W każdej chwili może Pani/Pan zmodyfikować ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce.

 

Strona wykorzystuje cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, w szczególności zapewnienia prawidłowego procesu rezerwacji. Strona wykorzystuje także cookies podmiotów trzecich (tj. pliki cookies Google).

 

Wśród plików cookies własnych i zewnętrznych, wyróżnić trzeba pliki cookies wymagane, czyli takie które są niezbędne, aby mogła Pani/Pan poruszać się na stronie internetowej oraz funkcjonalne, czyli takie, które pozwalają lepiej dopasować stronę do Pani/Pana zachowań (np. preferowany przez Panią/Pana rozmiar tekstu na stronie, język, którego Pani/Pan używa). Wyłączenie stosowania tych plików może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

 

Odwiedzając stronę AC by Marriott Wrocław, Pani/Pana urządzenie przesyła zapytanie do serwera, na którym przechowywana jest strona, które zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują przede wszystkim numer IP urządzenia, datę i czas wysłania zapytania, informacje o używanym przez Panią/Pana systemie operacyjnym oraz o Pani/Pana przeglądarce internetowej. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Nie są one zapisywane w połączeniu z Pani/Pana danymi osobowymi, więc nie służą identyfikacji. Ich zadaniem jest pomoc Administratorowi w ulepszaniu strony internetowej.

 

 

Jesteśmy dla Was!

Kuchnia działa od poniedziałku do czwartku  i w niedzielę
do godziny 22.00, 
w piątek i sobotę do 22:30.

Bar przyjmuje Wasze zamówienia do 23.00

 

 

 

Jak do nas dojechać?